Fagstoff 2018: Rehabilitering, del 4.

Behandling- og rehabiliteringstiltak ved Firda fys med senter.

Viktig spørsmål: Kven seier at vi ikkje kan ta funksjonelle og nyttige bilder av kort C0-1-2 stabiliserande muskulatur? Vi ved Firda fys med senter kan!

Eit godt hjelpemiddel for test av din nakkefunksjon er Multi Cervical Unit (btetech.com).

Går vi vidare djupt inn for grunnleggande stabilitet – kan eg kort visulisere lig. alaria, lig. transversum som ein del av cruciatum. Dette er eksempel – blant mange viktige stabiliserande leddband, membraner og kapsler – i overgang nakke/hovud.

Uten grunnleggande djup stabilitet (dvs skader til aktuelle leddband) – vil vi kunne få store belastninger til nerver, vener, arterier, korte djupe og ytre lengre muskelgrupper.

X – lig. alaria.

XX - lig. tranversum.

Strekkors – lig. cruciatum.


I ditt eksempel med for stor side bøy skallen-første hvirvel – hø.side mot ve.side – må vi i tillegg kunne rekne med skader til leddkapselen rundt aktuelle ledd. Her synleggjort frå innside – grøn farge.


Til sist ser vi på leddkapsler utenpå ledda C0-1 og C1-2. Leddkapsler danner leddrommet, er fester for kapsulære leddband og membraner.

Sidebøystraumer kan gje vevskader til ledda – synleggjort med vertikale orange piler. Rotasjonstraumer kan gje rotasjonsskader til vev – her synleggjort med horisontale orange piler.

Slik kunne vi fortsett med detaljert gjennomgang av funn og dys-funksjoner. Denne pasienthistoria er sett saman av anamnese og kliniske funn frå fire forskjellige pasientar. Dette har eg gjort pga pasientanonymitet. Det eg ynskjer å få fram er viktigheit av presis informasjon. Denne informasjonen venter eg frå fastleger, nevrologer, indremedisinarar m.fl. Vidare kiropraktorer, fysioterapeuter og manuellterapeuter. Utan presis informasjon kjem vi fortsatt til å

- massere deg – men med kva slags målsetting?

- manipulere deg – ja, men er det gunstig og kvifor?

- behandle deg med Sarotex – kvifor det?

- trene deg med øv. i sal og oppleg for heimetrening – ja, kva vil vi trene og korleis?

- Dersom vi ikkje har presis kunnskap – korleis kan vi vere målretta i behandling då ?

Ultralyd.

Etter klinisk test føl eg opp med ultralyd nakke. Vi har prøvd ut fleire ultralydapparat – men har enda opp med GE sine apparat. Vi har 2 apparat i høgare prisklasser. Vi har valt såpass dyre apparat – avdi dei gir dei beste bilda av segmentalt bløtvev i nakken.

Kvifor ultralyd:

 • Vi har alltid eit apparat i undersøkelsesrommet. Har vi behov for ultralyd – har vi alltid tilgang på ultralyd. Vi slepp å bestille time, vente på tur osv.
 • Korleis er vevsstatus ved start, påfølgande oppfølgingsdager – eksempel: Leddband/ kapsler C0-1-2-3 ledd – visualisert frå lateral sida (rett inn frå sida). Du kan ligge heilt i ro – eller kan eg flytte lite og forsiktig på ledda – for å sjå korleis vevet oppfører seg.
  • Ødem – går vevsødem opp eller ned i mengde?
  • Vevsregenereasjon: Vevskonsistens – endrer fiberretninga seg? Ved vevsstimulering – ser vi vevsendringer i fht cellekluster vekst? Modellerer vevet seg naturleg og som ønska? Eller legg fibra seg (over tid) i ufunksjonelle retningar og formasjoner?
 • Test av nakken i Multi Cervical Unit – nakketest og rehabiliteringsapparatur.
 • Stemmer kliniske funn og ultralydsfunn? Samsvarer funna med din oppleving av status? Vi opplever at vi får dagsaktuelle svar – vi er meir hands on på vevsstatus – og kan meir direkte velje tiltak ut frå dagssituasjon.
 • Vi står i eit behandlingsdilemma:
  • Akutte symptom etter sannsynleg vevsskade C0-1-2-3 – samtidig med klare negative følgetilstander: Forauka midtre og øvre th. kyfose. Rigid ledd- og bløtdelsfunksjon. Stor vevsmotstand mot segmentelle manuelle ledd og bløtdelsteknikker, samt forsiktig vevsmobilisering gjennom mjuk kiletrening (Firda- mobiliseringskile, grå kile).
 • Dei thoracale tilstivna ledd- og bløtdelsområda er no blitt sterkt symptomgjevnde i seg sjølve – samt at dei funksjonelt dreg C0-1-2-3 framover i ugunstige posisjoner – og dermed vanskeleggjer god leddposisjon C0-1-2 – med auka spenning mot bløtvevet.
 • Vi får då ein behandlingsperiode framover der vi fokuserer på primære skadefunn/ reaksjoner og tilkomne sekundære negative ledd- og bløtdelsforandringer. Vi har fleire områder samtidig som fyrer laust mht bløtvevssymptom og nevrogene symptom.

Aktuelt

Brukarundersøking

Spørsmål: "Korleis vurderer du behandlinga du har fått ved FFMS med den behandlinga du fekk før du kom til FFMS?"


Les heile brukarundersøkinga her (PDF).