Fagstoff 2018: Del 4 – Computer tomografi (CT)

Person med betydeleg nakketraume – klare avvik i funksjon med omfattande symptomatologi.

Har vi kontroll på bein- og leddstatus i nakken?

Kan radiologi (her CT) hjelpe oss i ein meir presis diagnostikk?

Her ser vi atlas og axis i aksialt snitt(sett nedafrå og oppover. Derfor speilvendt bilde). Dette er atlas rotasjon til venstre side. Her er det IKKJE leddbandstopp – og ein er rimeleg nær full C1-2 dislokasjon på dette bildet. Denne unge personen har ein kjent nakkeskade som årsak for sin rotasjonsinstabiltet. Personen lid under habituell atlas-axis luksasjon (atlas beveger seg habituelt «vanemessig» heilt ut av axis fasettflate). Dermed habituell full luksasjon som følge av omkringliggande bløtvevsskade.

I fagstoff del 3 stilte eg eit spørsmål: Er det VIKTIG å påvise vevsskader i nakken? Er dette eit arbeid vi skal prioritere? Eller skal vi berre «la det stå til» uten målretta tiltak? Denne pasienten er blitt grundig vurdert av norsk helsevesen, forsikringslege med spesialist erklæring. Dei har fått tilgang på full CT/ MRI rapport frå London.

For denne pasienten: Norsk helsevesen og norsk forsikringselskap seier at DETTE ER IKKJE UNORMALT.

Bildetekst 2 bilder over: Aksialt snitt, rotasjon til høgre side og venstre side (husk speilvendt billedvisning). Ved desse bilda ser vi om atlas klarer å sentrere sentralt iht dens axis/ eller peggen. Dersom peggen ikkje ligg sentralt mellom atlasmassiva under rotasjon, er der sannsynligvis klare skader til leddband transversum - cruciatum. Som ein ser ligg atlas (innside atlasring) og skurer mot peggen - sjå pil.

Desse bilda er frå samme pasient som vist over.

Bidet viser atlas-axis ledd høgre side. Redusert restflatekontakt atlas – axis. Buen på atlas tangerer ned på dens axis leddrandskant baktil.

Korleis fungerer «ekstra» beinflatekontaktpunkter – eller pivot shift område? Det kan samanliknast med når du sykler på asfalt. Du legg sykkelen over til venstre side- venstre trøe er nede på samme side. Venstre trøe tek ned i asfalten i det du lener sykkelen mot venstre side. Det nye kontaktpunktet lager pivot shift mellom trøe og asfalt – sykkelen mister kontakt på for- og bakhjul – og det ender oftast med sykkelkrasj.

Det som skjer anatomisk her er kvar gang ein får denne u-ønska beinkontakta – reduserer ein leddflatekontakt atlas-axis. Krafta i pivot shift frå u-ønska kontaktpunkt i kombinasjon med vevsskader i området, vil kunne gje ukontrollerbare leddflateforflytninger atlas-axis. Det kan vere ei medverkande årsak til at atlas habituelt fullt ut dislokerer frå axis flate.

Atlasflate balanserer på kanten til leddflata på axis. Ein får her i tillegg til manglande leddkontakt – også uheldig punktbelastning mot leddflate. Leddflatekanten på axis trykker inn i flate oppad mot atlas. Fare for destruksjon av leddbrusk og intraartikulære blautdelsstrukturar.

SPØRSMÅL TIL TERAPEUT:

  1. Korleis trur du at blautdelsstrukturane ser ut rundt atlanto axial ledda for denne pasienten?
  2. Kva skjer med vitale sirkulatoriske og nevrologiske forhold under slike ab-normale leddforflytninger?
  3. Er det viktig at ein slik tilstand/ nakke blir lagt RIKTIG på CT brettet FØR CT-undersøkelsen? Kan feil posisjonering produsere FALSK NEGATIVT CT resultat?
  4. Dersom dette leddet lugger i sin feilposisjon, ville du manipulert leddet da?
  5. Vi som MANIPULERER LEDD – har vi god nok kontroll på morfologien i området? Er vår test/ behandling til fare for liv og helse? Kva garanti har vi for at vi ikkje legg «handa på siste ytre kraft» som påfører permanent, irreversibel kapsel og leddbandskade?

FØLG MED – FAGDEL 5 KJEM FØR PÅSKE – MRI 3T samme pasient. Då får vi vevssvaret.

Aktuelt

Brukarundersøking

Spørsmål: "Korleis vurderer du behandlinga du har fått ved FFMS med den behandlinga du fekk før du kom til FFMS?"


Les heile brukarundersøkinga her (PDF).